Studiedag Vlario

27 september vanaf 10u00

Groenblauw Vlaanderen

Door de steeds meer voorkomende problematiek van droogte en wateroverlast is het belangrijk om regenwater zo goed mogelijk aan de bron te houden en in te zetten op hergebruik en infiltratie door een slim ontwerp van het openbaar domein. Het afvoeren van regenwater wordt nog vaak ervaren als een last en men wil er zo snel mogelijk van af. In de lezingen wordt toegelicht hoe we creatief overweg kunnen met water en tegelijk een meerwaarde bieden voor het klimaat en de burger.

 

Programma 

10u00 Opening beurs | Door Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

 

10u20 Verwelkoming | Door Wendy Francken, directeur VLARIO

 
10u25 Uitbreiding van het Klimaatportaal-Vlaanderen met adaptatietools Door Kris Cauwenberghs, Expert Klimaatdiensten & Marktgerichte Ontwikkeling – Projectleider Klimaatadaptatietools, VMM

Het Klimaatportaal-Vlaanderen toont wat de effecten en impacts van klimaatverandering nu en in de toekomst zijn voor o.a. hitte- en droogtestress en wateroverlast. Sinds begin 2021 onderzoekt een consortium in opdracht van VMM hoe en in welke mate de toenemende risico’s kunnen teruggedrongen worden via blauwgroene maatregelen. We lichten dit project toe met inkijk in de tussentijdse resultaten van de scenario-analyses en een blik op de eerste prototypes van de nieuwe plan- en project-tool waarmee de finale resultaten uit dit project zullen kunnen hergebruikt worden.

10u40 Green Deal: Klimaatadaptatie | Door Wendy Van Dijck, Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie, Departement Omgeving en Lieslotte Wackenier, Projectleider Klimaatadaptatie, VMM

Het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben het idee om samen met een aantal strategische partners werk te maken van een green deal rond klimaatadaptatie. Met deze green deal willen we, via kennisopbouw en -deling, samenwerking en de opschaling van goede praktijken, komen tot een klimaatadaptatiereflex bij de ontwerpers, inrichters en beheerders van onze omgeving. 
 
Dit houdt in dat zij bij elk (nieuw) plan of project dat ze opmaken of uitvoeren stil staan bij de mogelijke impact van de klimaatverandering en nagaan: hoe ze met dit plan of project er mee voor kunnen zorgen dat Vlaanderen beter de effecten van de klimaatverandering (hitte, droogte en wateroverlast of overstromingen) kan opvangen en         of het geplande ontwerp, inrichting en/of beheer zelf bestand zal zijn tegen intense hitte, aanhoudende droogte en toenemende wateroverlast of overstromingen.

— 

10u55 Houd het (hoofd) koel met waterprojecten: van ontharding tot bosuitbreiding | Door Veerle Cox, Departement Omgeving

Met de programma’s ‘Vlaanderen Breekt Uit!’ en ‘Meer Bos voor Vlaanderen!’ willen we het hoofd bieden aan de klimaatverandering aangezien we steeds vaker geconfronteerd worden met overstromingen, warme steden en dorpen, en een verlies aan biodiversiteit. In 2018 werd de eerste Oproep Proeftuinen Ontharding gelanceerd om steden en gemeenten de schop in de grond te laten steken. Ondertussen krijgen we zicht op enkele ‘best practices’ en waar er innovatief gewerkt wordt aan groenblauwe dooradering. ‘De groenste inhaalbeweging ooit’ wordt dan weer geambieerd met het programma ‘Meer Bos voor Vlaanderen’ waarbij de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen om 4.000 hectare bos te realiseren tegen 2024. Departement Omgeving onderzocht alvast oplossingen om simultaan te bebossen en te werken aan goed waterbeheer, en hoe we dit allemaal betaald krijgen.

11u10 Infiltratie/hergebruik van het hemelwater | Door Raf Pillaert, productmanager infrastructuur, FEBE (FEBELCO/FEBESTRAL) en lid VLARIO werkgroepen

Indien we opteren om het hemelwater (ter plaatste) te laten infiltreren of te stockeren voor hergebruik, welke mogelijkheden bestaan er dan? Waar moeten we bij het ontwerp op letten? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen?

11u25 Co-creatief inrichten van de publieke ruimte via tuinstraten | Door Marianne Hubeau, Procescoördinator publieke ruimte, Stad Antwerpen

De stad Antwerpen werkt al jaren aan het klimaatrobuust maken van haar openbaar domein. Tuinstraten worden beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast bij hevige regenbuien en hittestress tijdens hete zomers. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. Tuinstraten bevorderen eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat. Deze toelichting haalt de mogelijkheden aan  om meer ruimte te creëren voor groen en water in de stad via een co-creatieve aanpak met burgers, stadsambtenaren en externe experten.

11u40 Groenblauw inrichten van openbaar domein – meervoudig gebruik van de ruimte | Door Yelena Theyssens, Quadrant

De openbare ruimte kent vele claims en vaak vertalen deze hardere eisen zich ook letterlijk in verharding. Verharding die daarnaast ook weinig extra kwaliteiten kan opnemen. Echter, de sleutel tot een kwalitatief ontwerp ligt net in het ontharden en verhardingen tot het minimum te beperken, en net ruimte creëren voor water en groenvoorziening die ademruimte geven aan zachtere functies zoals spelen, elkaar ontmoeten, kinderen en zachte mobiliteit zoals wandelen en fietsen. Deze maatregelen maken de wijk niet alleen klimaatadaptiever, ze maken de wijk ook leefbaarder voor zowel mens als dier, er is meer ruimte voor biodiversiteit. 

11u55 Op zoek naar de 2e generatie onthardingen – originele praktijkvoorbeelden en praktische tips | Door Brecht Melotte, openbaar groenadviseur, Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)

Om
wateroverlast en -schaarste te vermijden, is er dringend actie nodig. Het is
van groot belang dat water wordt vastgehouden, geborgen of vertraagd afgevoerd.
Daarbij moet ook rekening worden gehouden met andere functies van de openbare
ruimte, gezien de beperkte open ruimte in Vlaanderen. Gelukkig gaan ontharden
en vergroenen hand in hand. Maar hoe begin je daaraan als openbaar bestuur? In
deze praktische toelichting worden enkele inspirerende, gedurfde
onthardingsprojecten toegelicht, op zowel kleine als grote schaal. We kijken
voorbij de grens van de
 1e generatie
onthardingen. Welke mogelijkheden bestaan er nog?

12u10 Welke subsidies zijn beschikbaar voor het openbaar domein? | Door Riet Lismont, Vlario

— 

12u15 Vragenronde en netwerkmoment op de Vlario stand

Open Spaces, the place to be voor open(bare) ruimte